DNV GL

Phu Cuong 1 Wind Farm – Building a Future Seminar. Nhà Máy Phong Điện Phú Cường 1 – Xây Dựng Tương Lai.

Offshore Wind Elements

During this event Phu Cuong Group and DNV GL will present the Phu Cuong 1 wind farm and discuss how this project will help to build a wind energy industry in Vietnam. Trong sự kiện này, tập đoàn Phú Cường và DNV GL sẽ trình bày về nhà máy điện gió Phú Cường 1 và thảo luận những đóng góp của dự án cho việc xây dựng ngành công nghiệp năng lượng gió tại Việt Nam.

The seminar will include a discussion of the key aspects of the project and the work that Phu Cuong Group and DNV GL will be undertaking to address key challenges and advance the project. 

Click here to register your attendance for the signing ceremony.

Buổi hội thảo cũng bao gồm các cuộc thảo luận về những mặt tiêu biểu của dự án cũng như kế hoạch hành động tập đoàn Phú Cường và DNV GL đặt ra để giải quyết những thách thức và thúc đẩy dự án.

Bấm vào đây để đăng ký tham gia buổi lễ ký kết hợp đồng.

The seminar will include a discussion of the key aspects of the project and the work that Phu Cuong Group and DNV GL will be undertaking to address key challenges and advance the project. 

Click here to register your attendance for the signing ceremony.

Buổi hội thảo cũng bao gồm các cuộc thảo luận về những mặt tiêu biểu của dự án cũng như kế hoạch hành động tập đoàn Phú Cường và DNV GL đặt ra để giải quyết những thách thức và thúc đẩy dự án.

Bấm vào đây để đăng ký tham gia buổi lễ ký kết hợp đồng.